اخلاق رایانه تاریخچه و کلیات

اخلاق رایانه تاریخچه و کلیات

در این مقاله پس از ارائه فهرستی نسبتاً جامع از مباحث اخلاقی رایج‌ در حرفه بهداشت و سلامت، قلمرو مباحث اخلاقی این حرفه از مباحث‌ فقهی آن بازشناسی شده و نقاط تلاقی و تعامل این دو حوزه و نیز نقاط تمایز و افتراق آن‌ها مشخص گردیده است.

در این مقاله پس از ارائه فهرستی نسبتاً جامع از مباحث اخلاقی رایج‌ در حرفه بهداشت و سلامت، قلمرو مباحث اخلاقی این حرفه از مباحث‌ فقهی آن بازشناسی شده و نقاط تلاقی و تعامل این دو حوزه و نیز نقاط تمایز و افتراق آن‌ها مشخص گردیده است. با این وصف به نظر می‌رسد اخلاق پزشکی درروش بحث و در موضوع، هدف، مبادی، مبانی و منابع، شباهت‌ها و تفاوت‌ها و یا تعاملاتی با فقه پزشکی دارد؛ اما آنچه توجه فوق‌العاده می‌طلبد تقدم و اولویت مباحث اخلاقی بهداشت و سلامت بر مباحث فقهی این حوزه است که در این مقاله درباره آن‌ توضیح داده‌شده است. کساد شدن کارهای کارگران و کارمندان با حضور رایانه‌ها، به خطر افتادن سلامت و ایمنی کارگران براثر ورود رایانه‌ها به محیط کار، تهدید ویروس‌ها و خطرات امنیتی، بررسی رفتار هکرها و فضولی‌های رایانه‌ای، مالکیت فکری و حق تألیف و اختراع و مسؤولیت مدنی متقابل‌ متخصصان، مدیران، کاربران و سازمان‌ها ازجمله مباحث مطرح‌شده در این مقاله است. نیز برای آشنایی خوانندگان فارسی‌زبان باراهنمایی عملی که در سازمان‌های خارجی مدون می‌شود، یکی از این راهنماها که مربوط به‌ انجمن ماشین‌های اداری در آمریکا است مرور خواهد شد.