مقایسه متون مربوط به زن در قرآن، تورات و انجیل

مقایسه متون مربوط به زن در قرآن، تورات و انجیل

بررسی نگرش و برخورد مکاتب و اقوام گذشته با زن تا حدی موقعیت و جایگاه‌ تاریخی او را برای ما تبیین می‌کند. در دوره‌ای، منزلت و ارزش زن در ردیف‌ حیوانات اهلی، ابزار کار و تولید بود و زمانی نیز برای اطفای شهوات از او استفاده‌ می‌شد.

بررسی نگرش و برخورد مکاتب و اقوام گذشته با زن تا حدی موقعیت و جایگاه‌ تاریخی او را برای ما تبیین می‌کند. در دوره‌ای، منزلت و ارزش زن در ردیف‌ حیوانات اهلی، ابزار کار و تولید بود و زمانی نیز برای اطفای شهوات از او استفاده‌ می‌شد. در قبال این‌همه کار طاقت‌فرسا، زن از حداقل حقوق خویش محروم بود؛ نه‌ اختیاری در خانه و تصرف اموال داشت، نه نقشی در تربیت فرزندان و نه بهره‌ای از دانش و بینش. بالاتر از همه، زن در بعضی جوامع حق حیات نیز نداشت و همه‌چیز وی به شوهرش وابسته بود؛ به‌گونه‌ای که پس از مرگ او، حق زندگی را از زن‌ می‌گرفتند. این مقاله می‌کوشد موقعیت و جایگاه زن را در تورات، انجیل و قرآن‌ بررسی نماید. ازاین‌رو، ابتدا به وضعیت زن در کشورهای متفاوت و سپس به تبیین‌ مقام زن در کتب آسمانی می‌پردازد.