واقعه کربلا تأثیرگذارترین عامل در بازسازی هویت مسلمانان است
واقعه کربلا تأثیرگذارترین عامل در بازسازی هویت مسلمانان است

علما باید برای رفع ظلم و رسوا کردن ظالمان قیام کنند
علما باید برای رفع ظلم و رسوا کردن ظالمان قیام کنند

مدیریت فکر و ذهن جوانان جهان اسلام از برنامه های استکبار است
مدیریت فکر و ذهن جوانان جهان اسلام از برنامه های استکبار است